Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

sk en
 

Právne centrum

Čo je to autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľností a aké sú jej výhody?

Realitná kancelária Leaders & Partners (L&P Reality) s.r.o. spolupracuje pri realizácii prevodov nehnuteľností s advokátskou kanceláriou oprávnenou vykonávať tzv. autorizáciu zmlúv o prevode nehnuteľností.

Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti spočíva v spísaní zmluvy, zistení totožnosti jej účastníkov a ich zástupcov a posúdení, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a či jej uzavretím nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Výhody autorizácie oproti klasickému spôsobu uskutočňovania prevodu bežne používaného inými realitnými kanceláriami bez profesionálnej podpory advokáta:

  • Autor autorizovanej zmluvy je vždy známy a je ním vždy advokát. V každej zmluve, ktorá je autorizovaná advokátom je tento advokát presne uvedený svojim menom a priezviskom, sídlom advokátskej kancelárie a číslom zápisu v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Advokát, ktorý zmluvu spísal a autorizoval sa na zmluvu vlastnoručne podpisuje a pripája aj svoju pečiatku.

Naproti tomu zostavovateľom bežnej „neautorizovanej“ zmluvy môže byť ktokoľvek. V praxi sa veľmi často môžete stretnúť s tým, že Vám predložia na podpis zmluvu, ktorú nespísal právnik a táto zmluva môže mať veľmi pochybný pôvod, kvalitu a žiaľ aj neočakávané a nepríjemné dôsledky pre účastníkov zmluvy. Ak Vám vznikne z neautorizovanej zmluvy škoda, tak sa môžete domáhať jej náhrady, ale je potrebné povedať na rovinu, že Vaše vyhliadky na odškodnenie sú minimálne.

  • Advokát, ktorý Vám zmluvu o prevode nehnuteľnosti spísal a autorizoval je poistený zo zodpovednosti za škodu, ktorú by Vám ako klientovi spôsobil.
  • Okresný úrad – katastrálny odbor posudzuje zmluvu iba z pohľadu,či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Kataster nemá právo ani povinnosť skúmať obsah zmluvy, čo šetrí čas.
  • Okresný úrad – katastrálny odbor rozhoduje o povolení vkladu v zrýchlenej lehote 20 dní (oproti tridsiatim dňom pri klasickom konaní).
  • Zmluvu o prevode nehnuteľnosti autorizovanú advokátom podpisujú všetci účastníci zmluvy pred advokátom, pričom osvedčenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo na matrike nie je potrebné z čoho vyplýva úspora nákladov na osvedčovanie podpisov.
  • Advokát musí predpísaným spôsobom zistiť totožnosť účastníkov zmluvy. Pokiaľ sa mu nepodarí zistiť ich skutočnú totožnosť a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti. Poškodenému účastníkovi teda musí túto škodu nahradiť.
  • Pri prevode pozemkov, nebytových priestorov a stavieb (okrem bytov) advokát disponujúci zaručeným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou môže podávať návrhy na vklad do katastra nehnuteľností elektronickou formou.

Právne centrum

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa zákona 18/2018 § 10.