Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

sk en
 

Poistenie

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | ProFi Extra Generali

Osvedčenie o poistení k poistnej zmluve č. 2408533752

 

Poistník IČO/RČ Obchodné meno/názov 47418621 - Leaders & Partners (L&P reality), s.r.o.
Číslo poistnej zmluvy 2408533752
Dátum uzatvorenia poistnej zmluvy 13.06.2022
Poistné obdobie od 14.06.2022 do 13.06.2023
Účinnosť osvedčenia od 14.06.2022

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve.

Poistenie sa vzt'ahuje na zodpovednost' za škodu vzniknutú v súvislosti s činnost'ou:

  • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnutel'ností (realitná činnost)

Poistná zmluva č.: 2408533752 1/2 Názov produktu: ProFi Extra

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnost' len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami neživotného poistenia VPP NP 2020.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnost' všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Košice dňa: 13.06.2022

Ing. Juraj Smrek
manažér odboru poistenia podnikateľov

Ing. Juraj Smrek

Za poisťovateľa (meno, podpis)