Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

sk en
 

Etický kódex

Základné ustanovenia

Článok 1
Tento etický kódex predstavuje záväzok kompetentnosti, zodpovednosti a profesionalizmu maklérov spoločnosti Leaders & Partners voči klientom a všetkým subjektom v oblasti trhu s nehnuteľnosťami. Je to súbor spoločenských pravidiel, štandardov a postupov, ktoré umožňujú efektívne fungovanie celej realitnej kancelárie tak, aby boli klientom poskytované komplexné, profesionálne a spoľahlivé realitné služby. Taktiež upravuje vzťahy medzi maklérmi spoločnosti Leaders & Partners  navzájom.

Článok 2
Etický kódex je záväzný pre všetkých maklérov realitnej kancelárie Leaders & Partners. Záväznosť etického kódexu nie je len osobná. Je to organizačná záväznosť, aby sa neuskutočnil neprofesionálny krok makléra spoločnosti Leaders & Partners, ktorý by svojou neprofesionalitou zmaril profesionálny a stavovský imidž každého ďalšieho makléra spoločnosti aj spoločnosti ako celku.

Článok 3
Akceptovanie etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok maklérstva v spoločnosti Leaders & Partners. Len na základe jeho akceptovania možno dosiahnuť predpoklady na spoluprácu, vzdelávanie, uznanie a účinnosť spoločnosti. Akceptovanie etického kódexu má spĺňať nasledujúcich päť princípov:

KAPITOLA I
Princípy etického kódexu

1. Povinnosť byť profesionálnym, vzdelaným a informovaným

Etický kódex zahŕňa ustanovenia, ktoré požadujú, aby spoločnosť Leaders & Partners vždy poskytovala svoje služby s odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi, obchodnou etikou a dobrými mravmi tak, aby klienti realitnej kancelárie neboli uvedení do omylu a neutrpeli žiadnu majetkovú a nemajetkovú ujmu..

Obsahuje zásady o tom, aby osoby, maklérovia spoločnosti, zaoberajúci sa obchodom s nehnuteľnosťami boli informovaní o zákonoch, navrhovaných legislatívnych úpravách, vládnych uzneseniach, o verejnej politike a o bežných trhových podmienkach tak, aby mohli plne a presne radiť svojim klientom (za klienta sa považuje obchodná strana, s ktorou má realitná kancelária zmluvný vzťah) v rámci svojich kompetencií.

Etický kódex ďalej požaduje, aby makléri konali pri svojej činnosti vždy kvalifikovaným spôsobom, čestne, v súlade s dobrými mravmi a platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

Spoločnosť Leaders & Partners priebežne školí svojich realitných maklérov tak, aby sa zdokonaľovali vo všetkých oblastiach realitnej činnosti a aby bola neustále zvyšovaná ich kvalifikácia a odbornosť pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti.

2. Povinnosť byť čestným

Etický kódex zakazuje podvody, zneužívanie zastúpenia a nezákonné obchodovania. Osoba zaoberajúca sa obchodovaním s nehnuteľnosťami sa musí zaviazať, že nebude zveličovať či naopak zatajovať dôležité fakty a že upozorní na každý súčasný alebo možný konflikt záujmov, pokiaľ ide o majetok alebo zastupované osoby. Zaväzuje sa neponúkať nehnuteľnosti k predaju alebo k prenájmu bez súhlasu priamych vlastníkov týchto nehnuteľnosti.

Makléri realitnej kancelárie pri komunikácii s klientmi vystupujú vždy slušne a zachovávajú si jasné vzťahy. Nesmú sa znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmú sa prezentovať ako súkromná osoba.

Za účelom čestnosti, korektnosti a serióznosti pri stanovení kúpnej ceny a provízie, spoločnosť Leaders & Partners za predávanú nehnuteľnosť a za účelom ochrany práv zúčastnených strán realitného obchodu a z dôvodu právnej istoty zúčastnených strán, uzatvára realitná kancelária vždy pred uskutočnením realitného obchodu so svojimi klientmi písomnú zmluvu, aby vzhľadom na serióznosť a v súlade oboch vzájomných práv a povinností súvisiacich s realitným obchodom nebolo žiadnych pochybností.

Pri sprostredkovaní prenájmu nehnuteľností spoločnosť Leaders & Partners vždy rešpektuje vzájomnú dohodu s majiteľom nehnuteľnosti o splatení provízie realitnej kancelárie

3. Povinnosť viesť si  depozitný účet

Etický kódex vyžaduje, aby si spoločnosť Leaders & Partners viedla samostatný depozitný účet v prípade, ak preberá do úschovy finančné prostriedky od tretích osôb (kúpnu cenu resp. jej časť

Spoločnosť Leaders & Partners prijíma od záujemcov o kúpu – prenájom nehnuteľnosti rezervačné zálohy na svoj depozitný účet a nikdy až do skončenie realitného obchodu nepoužije peniaze svojich klientov pre potreby realitnej kancelárie.

Spoločnosť Leaders & Partners preberá od svojich klientov len peniaze za rezervovanie nehnuteľnosti, alebo sprostredkovanie prenájmu. Zvyšné peniaze si kupujúci a predávajúci vzájomne prevedú z účtu na účet alebo v hotovosti. Žiaden z maklérov spoločnosti Leaders & Partners nesmie prevziať žiadne peniaze od klientov na žiadny účet ani v hotovosti.

4. Povinnosť zabrániť sporu s ďalšími sprostredkovateľmi nehnuteľností

Etický kódex požaduje, aby sa kolegovia - obchodníci s nehnuteľnosťami vyhýbali sporu medzi sebou navzájom. Tieto  spory by mohli prekážať profesii a negatívne ovplyvňovať služby poskytované ich klientom. V tejto súvislosti etický kódex vyžaduje, aby zmluvy uzatvárané s klientmi boli v maximálnej možnej miere zmluvami o výhradnom zastúpení (exkluzívnymi zmluvami). Ak osoba spolupracuje s inou osobou, etický kódex podporuje túto spoluprácu v zmysle rýchleho obslúženia klienta. V prípade sporu, ktorému nemožno zabrániť, etický kódex požaduje, aby bol predmet sporu predložený konateľovi spoločnosti Leaders & Partners (ako arbitráži).

5. Povinnosť podrobiť sa disciplíne spoločnosti Leaders & Partners

Etický kódex vyžaduje, aby v prípade akéhokoľvek sporu medzi maklérmi spoločnosti  bol tento v prvom rade riešený konateľom spoločnosti Leaders & Partners.. V takomto prípade sú strany povinné poskytnúť konateľovi spoločnosti všetky požadované materiály a fakty a účinne pri riešení sporu napomáhať. V prípade, ak sa maklér odmietne podriadiť rozhodnutiu konateľa, môže tento vylúčiť makléra a ukončiť mandátnu zmluvu.

KAPITOLA II
Profesionalizmus

Význam etického kódexu má štyri dimenzie:

1. Je akceptovaný ľuďmi, ktorí pôsobia v obchode s nehnuteľnosťami a snažia sa etablovať ako profesionáli a tými, ktorí sú pripravení akceptovať isté poverenia a kolektívnu zodpovednosť a zaručené záväzky, ktoré predpokladá a ukladá  profesionalizmus.
2. Poskytuje základný návod etického správania sa pri obchodovaní s nehnuteľnosťami.
3. Poskytuje pozitívny smer rozvoja práce a administratívnej činnosti spoločnosti Leaders & Partners, ktorá ho prijíma ako súbor činností, ktoré má v stanovách a má za cieľ ich realizovať.
4. Definuje povinnosti a záväzky nad rámec pôsobnosti zákona.

KAPITOLA III
Zásady

Článok I
Dobré meno – profesia

Realitný maklér pri výkone svojho povolania nesmie učiniť žiadne konanie, ktoré by sa priečilo dobrým mravom, slušnému a korektnému správaniu sa, a ktoré by ohrozovalo jeho česť a dobré meno realitnej kancelárie. Môže použiť len také prostriedky, ktoré pripúšťajú právne predpisy.

Maklér pri výkone svojho povolania je povinný dbať o dobré vystupovanie a celkovú úpravu zovňajšku (vrátane oblečenia), aby jeho vážnosť zodpovedala požadovanej úrovni kladenej profesionálom, a aby svojim vystupovaním zároveň reprezentoval spoločnosť Leaders & Partners.

Článok II
Nezávislosť makléra

Vzťah makléra ku klientom, súdom, úradom a ďalším osobám sa pri výkone jeho povolania riadi zásadou nezávislosti.

Maklér je povinný vyhýbať sa zásahom do svojej nezávislosti (vrátane takých, ktoré vyplývajú z jeho osobných záujmov) a musí sa usilovať o to, aby nezľavoval zo svojich profesionálnych kritérií.

Článok III
Dôvera

Vzťah makléra a klienta je založený na vzájomnej dôvere. Maklér sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.

V súvislosti s výkonom povolania maklér nesmie utajeným spôsobom vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou o predmete sprostredkovania. Zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré mu boli poskytnuté klientom, nemôže použiť v iných prípadoch ako v realitnej činnosti.

Článok IV
Zachovávanie mlčanlivosti

Spoločnosť Leaders & Partners a jej makléri sa zaväzujú pri vykonávaní realitnej činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť:

1. Povinnosť mlčanlivosti makléra a jeho pracovníkov trvá aj po skončení poverenia (je časovo obmedzená po dobu 5 rokov po skončení zmluvy).
2. Rešpektovanie profesionálneho tajomstva, mlčanlivosť o dôverných informáciach, ktoré získali od svojich klientov v minulých, súčasných alebo možných obchodoch.
3. Je neprípustné používať takého informácie voči tretím osobám bez ich výsloveného splnomocnenia.
4. Maklér je povinný vyžadovať od svojich spolupracovníkov a všetkých ďalších osôb, s ktorými spolupracuje pri poskytovaní právnej pomoci, aby zachovávali povinnosť mlčanlivosti rovnako, ako on sám.

Článok V
Záujmy klienta

1. Realitný maklér pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zchováva jasné vzťahy.
2. Pri poskytovaní služieb chráni maklér spoločnosti záujmy všetkých svojich klientov v súlade s etickým kódexom a rovnako spravodlivo sa správa ku všetkým účastníkom realitného obchodu.
3. Maklér pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov nad svojimi záujmami
4. Spoločnosť Leaders & Partners nikdy nezneužíva svoje postavenie v neprospech klienta
5. Pri prezentácií nehnuteľností, ktoré ponúka, nikdy nezavádza svojich klientov, informácie o nehnuteľnostiach uvádza pravdivé a úplné.
6. Spoločnosť vždy uvádza ceny aj províziou realitnej kancelárie a zaväzuje sa vždy uvádzať pravdivé údaje o cene ponúkaných nehnuteľností.

Článok VI
Poskytovanie sprotredkovateľských služieb

Maklér uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

Poskytuje služby len v rámci poverenia klienta, bez zbytočného odkladu, svedomite a zodpovedne. Za poskytnutú službu je maklér osobne zodpovedný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Maklér je povinný:

1. Informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté
2. Priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený
3. Bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými  písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela
4. V primeranej lehote reagovať na požiadavky klienta
5. Starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo  zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami a dodržiavať štatút spoločnosti  o nakladaní s údajmi
6. Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom
7. Po realizácii každého obchodného prípadu je maklér povinný svoju odplatu riadne vyúčtovať

Článok VII
Odmena za poskytnutie služieb

1. Maklér poskytuje služby za odmenu v súlade s príslušnou zmluvou.
2. Pri určení provízie sa maklérovia zaväzujú rešpektovať jej obvyklú výšku pre daný druh sprostredkovania.

Článok VIII
Peňažné prostriedky klienta

Zverené kľúče od nehnuteľností , ktoré klient odovzdá maklérovi je maklér povinný okamžite odovzdať spoločnosti do úschovy a tieto si vyžiadať len za účelom obhliadky nehnuteľnosti a následne ich späť odovzdať do úschovy. Maklér sa zaväzuje nescudziť ani žiadnym iným spôsobom nepoškodiť majetok klienta a to či už pri obhliadkach nehnuteľnosti alebo pri inej činnosti. Zároveň sa zaväzuje pri obhliadkach nehnuteľnosti s klientom dávať pozor, aby ani klient nijako nepoškodil majetok klienta.

Článok IX
Konanie pred úradmi

1. V konaní pred úradmi je maklér povinný zachovávať slušnosť, korektnosť a svojim vystupovaním pred úradmi prispievať k dôstojnosti a vážnosti úkonov, ktorých sa zúčastňuje.
2. Maklér je povinný, pri zachovaní náležitej úcty a zdvorilosti voči úradom, zastávať záujmy svojho klienta čestne a to spôsobom, o ktorom predpokladá, že je v rámci zákonom daných možností najprospešnejší pre jeho klienta.

KAPITOLA IV
Vzťahy medzi maklérmi spoločnosti XY

Článok 1
Kolegiálnosť

1. Vzťahy medzi maklérmi sa spravujú zásadou stavovskej a profesionálnej kolegiálnosti, postavenej na dôvere a spolupráci v záujme ich klientov a v záujme predchádzania sporom.
2. Každý maklér je povinný iných maklérov uznávať ako svojich kolegov a správať sa voči nim zdvorilo a korektne.
3. Osobný a s vecou nesúvisiaci písomný alebo ústny útok proti kolegovi je porušením zásad kolegiálnosti.
4. Ak sa podľa názoru makléra iný maklér správa v rozpore s týmito pravidlami, je povinný ho na to vhodným spôsobom upozorniť. Ak nedôjde k náprave, môže sa obrátiť na konateľa spoločnosti.

Článok 2
Spolupráca s inými maklérmi

1. Pri spolupráci s inými realitnými maklérmi si maklér vždy na začiatku spolupráce dohodne pravidlá spolupráce a vytýči oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná. Maklér musí zabezpečiť jasnú dohodu s iným maklérom, ktorá upraví podmienky odmeňovania osôb zúčastnených na obchodnom prípade
2. Maklér, na ktorého sa obráti iný maklér s konkrétnym obchodným prípadom je povinný informovať ho bezodkladne o spôsobe vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré mu v tom bránia. V prípade spolupráce na spoločnom obchode je povinný na požiadanie predložiť súvisiace doklady
3. Maklér je povinný bez zbytočného odkladu prijať od iného makléra riadne doručovanú písomnosť a potvrdiť jej prijatie
4. Maklér, ktorý sa dozvie, že ho klient poveril zastupovaním v určitej veci miesto iného makléra, je povinný vyrozumieť o tom bez zbytočného odkladu tohto makléra.
 

KAPITOLA V
Názov makléra v živnosti

Článok 1
Reklama

1. Maklér je povinný sa prezentovať predovšetkým kvalitným výkonom svojho povolania a primeranou reklamou.
2. Je povinný dbať o to, aby obálky, hlavičkový papier, pečiatky, vizitky a iné formy zverejňovania údajov o jeho činnosti, ktoré používa, boli dôstojné. Maklér nesmie na tlačivách uvádzať údaje pochvalné alebo neprimerane vyzdvihujúce makléra alebo ním poskytovanú službu.
3. Menné zoznamy maklérov vydáva spoločnosť Leaders & Partners

Článok 2
Ukončenie alebo pozastavenie poskytovania služieb

V prípade ukončenia alebo dlhšiu dobu trvajúceho prerušenia poskytovania služieb je maklér povinný:
1. Vysporiadať si svoje záväzky voči spoločnosti, klientom a iným maklérom a splniť si svoje povinnosti k súdom a úradom a všetky daňové povinnosti,
2. Určiť makléra, ktorý ho bude zastupovať a v prípade, že sa mu to nepodarí, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu spoločnosti.

KAPITOLA VI
Záverečné ustanovenia

1. Dodržiavanie tohto etického kódexu by mal každý maklér považovať za vec svojej profesionálnej cti
2. Podpisom etického kódexu maklér potvrdzuje, že ho dôkladne prečítal a bude sa ním riadiť
3. Pri zistení porušenia pravidiel tohto kódexu zo strany makléra si Leaders & Partners vyhradzuje právo začať proti maklérovi disciplinárne konanie
4. Tento kódex bol prijatý Valným zhromaždením realitnej kancelárie Leaders & Partners dňa 17.03.2014